מדיניות הפרטיות של רוח גבית

רוח גבית לאנשים עם צרכים מיוחדים (ע"ר) (להלן: העמותה) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט (להלן: האתר) ובעמוד הפייסבוק שלה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות שהעמותה מחילה על הפעילות והשירותים הכלולים בעמוד הפייסבוק ובאתר האינטרנט (להלן: השירותים). התנאים סוקרים, בין השאר, את האופן שבו העמותה משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באתר ובעמוד הפייסבוק, או שהיא אוספת בעת שימוש זה. מדיניות זו מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מתייחסת, כמובן, גם לנשים.


השימוש באתר ובעמוד הפייסבוק ובכלל זה בתכנים הכלולים, בשירותים הפועלים בו וביישומים המוצעים, מעיד על הסכמתך למדיניות זו. 


מידע שנאסף במהלך השימוש באתר ובעמוד הפייסבוק ובשירותיהם 
בעת שאתה משתמש באתר ובעמוד הפייסבוק של העמותה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר, בשמך, בכתובתך וכיוצ"ב. העמותה עשויה לבקש ממך פרטים כגון שם, טלפון, יישוב, דוא"ל ואף ת.ז – הכל בהתאם לשירות שבו אתה מתעניין וכדי לספק לך אותו. זהו מידע שאתה מוסר ביודעין בעת השימוש בשירותים ספציפיים בעמוד הפייסבוק, כגון מילוי טופס הרשמה לפסטיבל רוח גבית באתר ובעמוד הפייסבוק, , הזמנת שירותים מהעמותה וכיוצ"ב. בנוסף, העמותה תהיה רשאית לאסוף מידע שאינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר, כגון מידע על נוהגיך, מידע או פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית והשירותים שעניינו אותך וכיוצ"ב. העמותה תהיה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי בקשר עם השימוש בעמוד הפייסבוק, לרבות מידע שנוגע לפרטיך ולפעילותך באתר ובעמוד הפייסבוק. 


רישום לשירותים 


ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים, העמותה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים. 


מאגר המידע 


הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של העמותה ובאחריותה.


מידע אישי שיתפרסם בעמוד 


כשאתה מסמן Like לעמוד הפייסבוק של העמותה או מפרסם בו פניות, הערות ופרטים אחרים - חלק מהמידע האישי שלך עשוי להיחשף בפני העמותה ונציגיה כמו גם בפני משתמשי פייסבוק אחרים. כך למשל, העמותה תוכל לראות פרטים אודותיך כגון: שם המשתמש שלך, כתובת דואר האלקטרוני שלך, תמונתך ועוד – הכל בהתאם להגדרות הפרטיות אותם הגדרת בפרופיל האישי שלך. חברייך בפייסבוק יוכלו לראות שסימנת Like לעמוד וכל משתמשי פייסבוק או רשת האינטרנט שיש להם גישה לעמוד הפייסבוק של העמותה יוכלו לראות את המידע שתפרסם בעמוד ובשירותים המוצעים באמצעותו – לצד תמונתך ושם המשתמש שלך, כמו שמקובל ונהוג בפייסבוק.


מידע אישי שלא יתפרסם בעמוד 


במסגרת השירותים ייתכן ותתבקש למסור מידע נוסף לעמותה, או שתמסור מידע כזה ביוזמתך. מידע בעל אופי אישי או מזהה, ושלא נמסר דרך פלטפורמה אשר חשופה לכלל המשתמשים לא ייחשף על-ידי העמותה למשתמשים אחרים. 


השימוש במידע 


הפרטים שתמסור והפרטים שייאספו לגביך ישמשו בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו ועל פי הוראות כל דין למטרות המפורטות להלן:
•    כדי לאפשר לך להשתמש בשירותי עמוד הפייסבוק;
•    כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר ובעמוד הפייסבוק וציפיותיהם; 
•    לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים;
•    ליצירת קשר אתך כשעמותה סבורה שקיים צורך בכך;
•    לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
•    לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ועמוד הפייסבוק, לרבות באמצעות עריכת מחקרים וסקרים;
•    כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת ביקורך בעמוד הפייסבוק של העמותה ובאתר.


שמירת מידע 


העמותה רשאית לשמור את פרטיך האישיים והמידע שנאסף אודותיך גם לאחר שתחדל מפעילותה באתר ובפייסבוק מכל סיבה שהיא. בכל עת תוכל לפנות לעמותה, בעזרת פרטי יצירת הקשר להלן, ולבקש לבטל את הרשמתך לעמוד הפייסבוק, ולבקש את מחיקת המידע שנאסף אודותיך באמצעות פייסבוק, ככל שהוא שמור על גבי מאגרי מידע שבבעלות העמותה ולא במערכות האתר פייסבוק עצמו. 


דיוור ישיר אלקטרוני


העמותה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. העמותה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים, אך עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.
מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית. 

 

מסירת מידע לצד שלישי 
 

העמותה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר ובעמוד הפייסבוק, אלא במקרים שלהלן:
•    ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר ועמוד הפייסבוק וכן לשם ניהול ובקרת האתר ועמוד הפייסבוק, לרבות באמצעות מחקרים וסקרים הנערכים על ידי צדדים שלישיים עבור העמותה, בקשר עם עמוד הפייסבוק;
•    אם תבצע באמצעות האתר ועמוד הפייסבוק, או בקשר איתו, פעולות הנחזות על ידי העמותה כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
•    אם יתקבל בידי העמותה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
•    אם פייסבוק תדרוש זאת ולאחר שהעמותה בחנה ומצאה כי דרישה זו סבירה ומוצדקת. בכל מקרה, העמותה תמסור אך ורק את המידע המינימלי הנדרש בהתאם לתנאי השימוש או כל מסמך רלוואנטי אחר של פייסבוק;
•    בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין העמותה;
•    בכל מקרה שהעמותה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
•    העמותה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים לעמותה וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך היא לא תחשוף בפניהם ביודעין או במכוון את זהותך ללא הסכמתך; 
•    אם העמותה תארגן את פעילותה או את פעילות האתר או את פעילות עמוד הפייסבוק במסגרת אחרת וכן במקרה שתשנה את המבנה המשפטי או תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר או את פעילות עמוד הפייסבוק עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך במאגר המידע של העמותה ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies 
 

אנו משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) באתר לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בעמוד, לאימות פרטים, כדי להתאים את העמוד להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. מידע זה עשוי להילקח גם מפרופיל הפייסבוק שלך.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
פרסומות של צדדים שלישיים 
פייסבוק מתירה לחברות אחרות לפרסם מודעות בעמוד הפייסבוק של העמותה. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור בעמוד הפייסבוק של העמותה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של העמותה. למידע מקיף בנושא, יש לעיין במדיניות הפרטיות של פייסבוק. – 

 

אבטחת מידע 
 

עמוד הפייסבוק של העמותה פועל במסגרת פייסבוק העולמית ובכפוף לתנאיה. אי-לכך, עמוד הפייסבוק כפוף למערכות ולנוהלי האבטחה של פייסבוק. בנוסף על אלו, העמותה גם מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע משלה במטרה לשמור על המידע שנאסף אצלה מעמוד הפייסבוק מהאתר. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע ולעמוד הפייסבוק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, העמותה לא מתחייבת שהשירותים באתר ובעמוד הפייסבוק והמידע שנאגר אצלה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. 
 

זכות לעיין במידע 
 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1891, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 


בנוסף, אם המידע שבמאגרי העמותה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר, כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1891 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. העמותה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים של העמותה. מידע הדרוש לעמותה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר ובעמוד הפייסבוק - יוסיף להישמר על ידי העמותה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה העמותה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לעמותה לפעול כאמור.
 

שינויים במדיניות הפרטיות 
 

העמותה רשאית לשנות, מעת לעת, את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר ובעמוד הפייסבוק (עדיף שתכסו את עצמכם בשתי הפלטפורמות) או באמצעי סביר אחר. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.


פנה אלינו 
 

העמותה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ועמוד הפייסבוק ואחרים לפרטיות, לשם טוב, או כל זכות אחרת. אם נפגעת מהתכנים המופיעים באתר או בעמוד הפייסבוק או בכל נושא אחר, אנא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם:


מייל: info@ruachgabit.org


טלפון: 054-6445868